Jablůnka - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

V roce 2021 se budou platit místní poplatky za vývoz komunálního odpadu a za psy od 1.2.2021   do 31.6.2021 na pokladně OÚ Jablůnka, zde obdržíte také štítek na popelnici a sáčky na tříděný odpad.

Poplatky za odpady a psy je možno hradit i přes účet. Domovní odpad číslo účtu 4729851/0100, VS 1340 + číslo domu, pes číslo účtu 4729851/0100, vs 1341+číslo domu. Pokud uhradíte poplatek na účet obce, musíte si dojít na OÚ v Jablůnce vyzvednout štítek na  popelnici.  

 • Místní poplatek z místa

50 kč/den

Jedná se o platbu za užívání obecního pozemku, kde bude umístěna dočasná stavba nebo zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb.(pojízdné prodejny, stánky …)

 • Místní poplatek ze psů

(Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka č. 4/2019 s účinností od 1.1. 2020)

Za psa: 300,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 300,- Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 150,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 150,- Kč

Více informací naleznete ve vyhlášce 4/2019 zde.

 • Poplatky místní

(Zákon č. 565/1990 sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška Obce Jablůnka č. 3/2019 s účinností od 1. 1. 2020)

Roční poplatek za svoz odpadu:

Osoba trvale hlášena v obci: 400,-Kč

Osoba trvale hlášena na pasekách: 250,-Kč

Osoba hlášena na úřední adrese, prokazatelně bydlící v obci: 400,-Kč

Vlastník rodinného domu nebo bytu na území obce , ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba: 400,-Kč

Osvobozeni jsou:

1.děti narozené v roce  2021

2. osoba hlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny tj. Jablůnka čp.365, která se prokazatelně na území obce nezdržuje

3. osoba , která se delší dobu jak 6 měsíců zdržuje v zahraničí

4. osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem  

Popelnice bez štítků na daný rok, nebudou od 1.6. daného roku vyváženy.

PŘEHLED POPLATKŮ A ÚHRAD ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY:

SPRÁVNÍ POPLATKY:

Platby za správní poplatky jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 1361.

 • Poplatek za ověření podpisu: 30,-Kč
 • Poplatek za ověření fotokopie,/1strana=30-/: 30,-Kč
 • Poplatek za uzavření manželství mimo úřední místnost (schváleno 26.zas OZ 15.12.2004,291/26c): 1000,-Kč
 • Poplatek za sňatek uzavřený v jiný den než stanovený/sobota/ není stanoven, schváleno na 26.zas.OZ 15.12.2005 291/26 b).: 0 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství,když jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR dle zákona o správ.poplatcích: 2000,-Kč
 • Poplatek za uzavření manželství,když ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR: 3 000,-Kč
 • Změna jména nebo příjmení: 1 000,-Kč
 • Změna hanlivého jména nebo příjmení: 100,-Kč
 • Vydání stejnopisu rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu: 100,-Kč 
 • Nahlížení do matričních knih (za každou matriční událost):20, Kč                                                             
 • Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,-Kč
 • Žádost o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů: 100,- Kč

MÍSTNÍ POPLATKY:

Platby za místní poplatky  jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu nebo mohou být uhrazeny na účet 4729851/0100, var.symbol domovní odpad 1340(+číslo domu), var.symbol poplatek za psa 1341(+číslo domu).

 • Poplatek za domovní odpad činí na osobu trvale hlášenou v obci: 400,-Kč
 • Poplatek za domovní odpad na osobu trvale hlášenou na pasekách: 250,-Kč
 • Poplatek za domovní odpad na osobu trvale hlášenou na úřední adrese obce, která prokazatelně bydlí v obci Jablůnka: 400,-Kč    
 • Vlastník RD nebo bytu na území obce, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba: 400,-Kč

Poplatek je splatný do  31.5. xxxx

 • Držitel psa ,který má na územní obce trvalý pobyt: 300,-Kč
 • Starobní , invalidní důchodce , který má na území obce trvalý pobyt:150,-Kč    
 • Majitel psa na pasekách /Horní, Dolní paseky,Jablůnecký Vesník, Páleniska: 50,-Kč

Platba za druhého psa je ve stejné výši, jako za prvního psa u jednotlivých držitelů .

Poplatek za psa je splatný do 30.4.xxxx.

PLATBA ZA HROBOVÉ MÍSTO:

Platby za hrobová místa jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 3632(+číslo hrobu).

 • Platba za jednohrob na deset let: 400,-Kč
 • Platba za dvojhrob na deset let: 800,-Kč
 • Urnové místo na deset let: 300,-Kč                                   

PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY:

Platby za zboží a služby jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu nebo mohou být uhrazeny na účet 4729851/0100, var.symbol = číslo faktury, číslo domu, …

 • Prodej popelnice pozinkované 110l:  950,-Kč četně DPH
 • Prodej popelnice plastové120l: 870,-Kč včetně DPH
 • Doprava malotraktorem, odvoz vlečky: 150,-Kč včetně DPH

STOČNÉ:

Platby za stočné jsou fakturovány občanům a inkasovány na účet 867745540257/0100 var.symbol =číslo faktury, nebo mohou být uhrazeny na pokladně obecního úřadu.

 • Stočné za rok 2020, které bude fakturováno v r. 2021, schváleno 11.12.2019 na 14. zasedání ZO, č.j. 136/14. Stočné od 1.1.2020-30.4.2020 činí 25,12 Kč včetně DPH a od 1.5.2020-31.12.2020 činí 24,03 Kč včetně DPH.
 • Stočné za rok 2019, které bude fakturováno v r. 2020, Schváleno 12.12.2018 na 3.zasedání ZO ,č.j. 22/03: 24,15Kč/m3 včetně DPH.