Obec Jablůnka
ObecJablůnka

Plánované akce 2021

 

 • Kuchyň v MŠ

Již několikrát jsme byli hygienou upozorněni na zastaralou a nevhodnou dlaž­bu v samotné kuchyni i na cho­dbách. Na rekonstrukci podáme žádost na Ministerstvo financí. V současné době dokončujeme projekt, kde se počítá i s výmě­nou části nové technologie s re­kuperací. Zatím cenu neznáme, ale pokud na dotaci dosáhneme, tak z rozpočtu obce půjde 10 % celkových nákladů.

 • Rekonstrukce budovy č. p. 271

Jedná se o bývalou ubytovnu Zbrojovky Jablůnka. Připravuje­me projekt a rozpočet, který je nutný k zaslání žádosti na Mini­sterstvo financí. Z celkových ná­kladů na rekonstrukci bychom se podíleli 10 % finančních pro­středků. V budově bude 5 obec­ních bytů které bude obec prona­jímat.

 • Výstavba kolumbária, pergo­ly chodníků a urnových hrobů

Touto výstavbou bychom do­končili poslední etapu obnovy hřbitova v Jablůnce. Projekt již máme hotový a čekáme na vy­psaní dotačního programu „Ob­nova drobných sakrálních sta­veb“. Výše uvedená obnova se uskuteční na Horním hřbitově.

 • Workoutové hřiště

Bude sou­částí víceúčelového hřiště, které je vybudováno za Obecním úřa­dem „tzv. Školnička“. Prvky to­hoto hřiště bude tvořit sestava Hybrid PRO a Fitness prvky. Hři­ště bude sloužit pro mládež i se­niory. Celkové vybudování spor­toviště bude záležet na dotacích. Pokud na dotace nedosáhneme, budeme hřiště budovat postupně dle projektu z rozpočtu obce.

 • Oprava komunikací

Při po­slední prohlídce místních komu­nikací jsme zjistili nebezpečné praskliny na silnici vedoucí ke hřbitovu a k ZŠ. Podle statika je část silnice podmáčená a je nutná oprava. Vypracovaní projekto­vé dokumentace jsme již zadali. MMR právě na poškozené míst­ní komunikace vyhlásilo dotační titul. Obec by zaplatila 30 % cel­kových nákladů oprav.

 • Kanalizace Háje

Jedná se o prodloužení stávající splaškové kanalizace cca 50 m pro výstav­bu nových rodinných domů. Pro­dloužení bychom museli financo­vat z obecního rozpočtu.

 • Úprava prostoru u kostela

Při smutečních obřadech vzniká ne­bezpečí nehody u silnice 1/57. Chtěli bychom těmto situacím předcházet, proto jsme společně s ČCE církví nechali vypracovat projekt, který navrhuje příjezd ze zadní místní komunikace. Sou­časně se řeší i úprava pomníku.

 • Výsadba koryt u silnice 1/57

Po doplnění koryt hlínou, by­chom provedli novou vhodnou výsadbu.

 • Rozhlas

V současné době má obec k informování občanů analogic­ký rozhlas. Tento byl vybudován v roce 2011. V letošním roce byla vyhláše­na dotace z Operačního progra­mu Životního prostředí na poříze­ní projektové dokumentace na di­gitální vysílací zařízení a digitální povodňový plán.

Digitální vysílací zařízení umožňuje hlášení v samotné obci prostřednictvím bezdrátových hlásičů. 

Bezdrátové hlásiče a reproduk­tory jsou schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu minimálně 72 hodin. V současné době podáme žá­dost o dotaci a pokud budeme úspěšní a budeme mít finanční prostředky, projekt zrealizujeme. Pokud ne, tak bude projekt při­praven na další výzvu.

Připravené projekty a žádosti na rok 2021.

 • Rekonstrukce budovy č.p. 271
 • Rekonstrukce kuchyně v MŠ
 • Rekonstrukce kotelny v MŠ
 • Rekonstrukce kotelny v ZŠ
 • Oprava místní komunikace v Lýkovém potoce
 • Workoutové hřiště na Školničce
 • Kolumbárium
 • Lesní technika

Na projekty spojené s dotací jsme nedosáhli. Alokace z Ministerstva financí činila 400 miliónu Kč, ale žádostí bylo za 3 miliardy Kč. O dotaci bylo požádáno na rekonstrukci kuchyně v MŠ a na rekonstrukci budovy č.p. 271. Z MMR byly podány žádosti na komunikaci v Lýkovém potoce a workoutové hřiště.

Z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu jsme získali dotaci na nakládací jeřáb a návěs včetně příslušenství. Tato technika usnadní práci při nakládání dřevního odpadu našim pracovníkům.

V Zastupitelstvu jsme rozhodli, že i když nám dotace na rekonstrukci kuchyně v MŠ nebyla poskytnuta, provedeme stavební práce a vybavení kuchyně z úvěru od KB a z obecního  rozpočtu.Na stav kuchyně jsme byli několikrát upozorněni Krajskou hygienickou stanicí a hrozilo nebezpečí její uzavření. Současně bylo nutné řešit i kotelnu, protože firma která prováděla opravy a revize kotlů Ortas ukončila výrobu. V současné době již probíhají práce na rekonstrukci. Hotovo bude do konce září.

Obdobná situace nastala i v naší ZŠ, kde jsou také plynové kotle Ortas již 30 let. Tam budou rozvody rozděleny na starou a novou budovu ZŠ. Navíc topná soustava bude umístěna v podzemní části budovy tam, kde byla původní kotelna. I tam se již začalo s rekonstrukcí.

Hřiště Školnička

I když jsme neuspěli s dotací na workoutové hřiště, budeme i nadále hledat vhodné dotační programy na celkové dokončení tohoto sportovního areálu. V současné době již byla vyhlášena dotace z Národní agentury sportu pro obce do 3 000 obyvatel. Výzva bude běžet do roku 2025. Žádost máme připravenou a čekáme jen na rozpočet akce.

Výstavba kolumbária

Stavba kolumbária již byla započata a dokončena bude do konce září. Musím říci, že jsem se cítil trapně, když mně stavbyvedoucí oznamoval, že firmě byly odcizeny železné pruty, které byly vyrvány již z existujících zdí. Byly poškozeny i cihly, které musely být nahrazeny novými a není to levná záležitost!  Občany, kteří naší obci nepřejí, škodí, překrucují fakta a popisují katastrofické scénaře jsou známi, ale ti kteří odcizili z pietního místa materiál a dokáží s tím žít, by se měli nad svým chováním zamyslet.

OÚ Jablůnka

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:15
DNES:126
TÝDEN:1226
CELKEM:1536780

Odstávky elektrické energie v obci

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky