Obec Jablůnka
ObecJablůnka

Katolický hřbitov Pržno

Řád veřejného pohřebiště pro Katolický hřbitov v Pržně schválený dne 22. 9. 2021 na 27. zasedání ZO Jablůnka, č.usnesení 289/27 upravuje provoz  pohřebiště, a je zveřejněn na elektronické desce Obecního úřadu Jablůnka. Také jej najdete  na vývěsce u hřbitova a je i k dispozici na Obecním úřadě v Jablůnce.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve správě Obecního úřadu v Jablůnka     na povinnost hlásit změny adresy tak, aby bylo možné doručit  upozornění na skončení doby nájmu. V případě ztráty kontaktu hrozí nebezpečí zrušení užívacího práva k hrobovému místu, pokud do jednoho roku od uplynutí nájemní doby nedojde k prodloužení nájemní smlouvy.

Nájemcům hrobových míst si tímto dovolujeme dále připomenout, ohlašovací povinnost vůči pronajímateli při každém uložení ostatků nebo urny do hrobu. Dále musí nahlásit jméno, příjmení a další údaje o zemřelém. Obecní úřad Jablůnka jako správce pohřebiště doplní tyto údaje do vedené evidence.  Pro pohřebiště Pržno musí být dodržena tlecí doba 20let.

V případě úmrtí nájemce hrobového místa přechází nájemné na její dědice a je nutné hrobové zařízení zařadit do dědického řízení. Po předložení usnesení od notáře se změní nájemce. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště .

Pokud chce někdo ukončit nájemní vztah, musí podat písemnou žádost o ukončení nájmu.            

Bližší informace : Daniela Hubníková, tel: 571 452 210, kl.4, e-mail:  hubnikova@jablunka.cz  nebo osobně v přízemí vlevo dveře číslo 106.

 

PLATBY  ZA  HROBOVÉ  MÍSTO – Katolický hřbitov Pržno :

Platby za hrobová místa jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 3632(+číslo hrobu).

 

  • Platba za jednohrob na deset let:  400,-Kč
  • Platba za dvojhrob na deset let:    800,-Kč
  • Urnové místo na deset let:            300,-Kč

 

Řád veřejného pohřebiště pro Katolický hřbitov v Pržně ke stažení zde.

HřbitovHřbitov