Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán

Koncepce rozvoje území obce Jablůnka spočívá v rozšíření zastavěného území, vymezení dopravního koridoru pro přeložku I/57 a v posílení socioekonomických vztahů, přičemž návrh územního plánu respektuje krajinný ráz sídla a podporuje ho. Časový horizont územním plánem navrženého rozvoje přesahuje výhledové období 10-ti let.
Návrh územní plánu (dále jen „ÚP“) vychází z poznání místa samého (širší urbanistické vztahy, prostorová struktura sídla, krajinná kompozice, přírodní poměry), ze statistických ukazatelů za uplynulé dvě dekády(demografie, bytová výstavba) a předpokládaných vývojových snah, přičemž jsou respektovány požadavky plynoucí z nadřazené územně plánovací dokumentace. Návrh ÚP podporuje koordinovaný rozvoj území obce a přehodnocuje některé schválené záměry v území z hlediska veřejného zájmu.

 

Výkres územního plánu obce Jablůnka

 

Kompletní platná změna č.1 územního plánu obce Jablůnka je umístněna na
internetových stránkách města Vsetín, odkaz zde.

 

Územní plán obce Jablůnka byl financován za podpory

Podpořili územní plán obce Jablůnka