Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán

Koncepce rozvoje území obce Jablůnka spočívá v rozšíření zastavěného území, vymezení dopravního koridoru pro přeložku I/57 a v posílení socioekonomických vztahů, přičemž návrh územního plánu respektuje krajinný ráz sídla a podporuje ho. Časový horizont územním plánem navrženého rozvoje přesahuje výhledové období 10-ti let.
Návrh územní plánu (dále jen „ÚP“) vychází z poznání místa samého (širší urbanistické vztahy, prostorová struktura sídla, krajinná kompozice, přírodní poměry), ze statistických ukazatelů za uplynulé dvě dekády(demografie, bytová výstavba) a předpokládaných vývojových snah, přičemž jsou respektovány požadavky plynoucí z nadřazené územně plánovací dokumentace. Návrh ÚP podporuje koordinovaný rozvoj území obce a přehodnocuje některé schválené záměry v území z hlediska veřejného zájmu.

 

Výkres územního plánu obce Jablůnka

Koncepce území rozvoje obce

 

Územní plán obce Jablůnka byl financován za podpory

Podpořili územní plán obce Jablůnka