Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Víceúčelové hřiště

 

 

Rezervace zde

Rezervace zde

 

Po schválení rezervace, o které budete informování na Vašem emailu, který jste uvedli při rezervaci, je nutno vyzvednout klíče od hřiště u p. Hajdové na tel. čísle: 728 567 828.

 

Provozní řád "oranžového" hřiště

 

1.      Využívání hřiště

a)   Provoz hřiště je vyhrazen pro hodiny tělesné výchovy, tréninky, sportovní utkání a další sportovně-kulturní akce

b)   Vstup do prostoru hřiště je povolen veřejnosti a všem účastníkům pouze v provozní době určené provozním řádem

c)   Po celou dobu užívání hřiště je uživatel povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku, za škodu na zdraví či majetku vzniklou v důsledku porušení těchto povinností odpovídá.

d)   Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce a řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu.

e)   Vstup na hřiště je povolen ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou.

f)   Při odchodu je uživatel uvést hřiště do stavu, ve kterém jej přebral k užívání.

 

2.      Provoz a správa hřiště

a)   Za provoz odpovídá správce hřiště s výjimkou doby, kdy bude hřiště využíváno školou.

b)      Denní provozní doba využívání hřiště:

Po - Pá

-    8:00  - 16:00 hod. školy (základní, střední, učiliště)

-    16:00 -20:00 hod. kolektivy (i bez právní subjektivity) a ostatní veřejnost

So - Ne(svátek)

-   10:00 – 20:00 hod. sportovní oddíly, kolektivy (i bez právní subjektivity) a ostatní   veřejnost

školní prázdnin(1.7. - 31.8. v daném roce)

- v období těchto prázdnin je hřiště otevřeno každý den od 10:00 do 20:00 hodin pro kolektivy (i bez právní subjektivity) a ostatní   veřejnost

 

c)   Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

d)   Nelze-li ze strany správce dodržet smluvený a objednaný čas, je správce povinen tuto skutečnost oznámit uživateli nejméně 1 hodinu před stanoveným časem.

e)   Každý je povinen při zjištění jakékoli závady na hřišti nebo v bezprostředním okolí, toto ihned ohlásit správci nebo jím pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude činěn odpovědným za případnou škodu, která by v souvislosti s tím vznikla.

g)   Každý, kdo hřiště využije, bude používat sportovní potřeby k tomu určené včetně vybavení hřiště (branky, sítě, kůly (apod.) Jiné sportovní potřeby než ty, které tvoří vybavení hřiště, bude instalovat sám a po ukončení sjednané či určené doby je odstraní a uvede hřiště do původního stavu, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

3.      Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

      V areálu je zakázáno:

a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, manipulovat ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, používat tretry, ponechat děti do 10 let bez doprovodu rodičů, přemísťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa, požívat alkoholické nápoje nebo jakékoli návykové látky, kouřit, vnášet nealkoholické nápoje v jiných než plastových obalech.

b)   Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

c)   Do areálu je dále zakázán vstup se psy.

d)   Ve sportovním areálu nejsou určena místa, kam lze odkládat odložené věci a ani místa, kam tyto věci lze obvykle odkládat. Každý, kdo věci v areálu odloží, je povinen si jejich ochranu zajistit.

e)   V celém areálu je zakázáno jakékoli jeho znečišťování nebo poškozování!!!

 

4.      Závěrečná ustanovení

a)   Při nedodržení tohoto provozního řádu je správce oprávněn vykázat z hřiště toho, kdo své povinnosti porušil.

b)   Provoz na oranžovém hřišti bude zahájen 15. dubna a ukončen 31. října každého roku. Správce je oprávněn s ohledem na aktuální vývoj počasí zahájení nebo ukončení provozu změnit.

Stejně tak je správce oprávněn v jednotlivých případech změnit denní provozní dobu hřiště podle momentálních podmínek.

c)   Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny v prostoru hřiště a to včetně kontaktu na správce.     

                                                                                                                                   

   Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

 

Provozní řád ke stažení zde.