Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tenisové kurty

 

Pro rezervaci vyberte:

 

Tenisové kurty byly dne 8.10. 2019 uzavřeny, zdůvodu ukončení sezóny. Rezervace bude opět spuštěna až další sezónu.

 

Kurt č. 1Kurt č. 2Kurt č. 3Kurt č.1                        Kurt č.2                        Kurt č.3

 

Kurt č.1, č.2 - pouze pro tenis

Kurt č.3 - tenis, nohejbal a volejbal

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

TENISOVÉ KURTY JABLŮNKA

 

 

1.      Využívání hřiště

a)   Provoz hřiště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání a další sportovně-kulturní akce

b)   Vstup do prostoru hřiště je povolen veřejnosti a všem účastníkům pouze v provozní době určené provozním řádem

c)   Po celou dobu užívání hřiště je uživatel povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku, za škodu na zdraví či majetku vzniklou v důsledku porušení těchto povinností odpovídá.

d)   Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce a řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu.

e)   Vstup na hřiště je povolen ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou.

f)   Při odchodu je uživatel uvést hřiště do stavu, ve kterém jej přebral k užívání.

 

2.      Provoz a správa hřiště

a)   Za provoz odpovídá správce hřiště

b)   Denní provozní doba a využívání hřiště

 Rezervaci kurtů je přednostně prováděna přes rezervační systém, který je umístěn na internetových stránkách obce Jablůnka (www.jablunka.cz) minimálně jednu hodinu před požadovaným pronájmem. Zájemci, kteří přijdou na kurty bez objednání musí počkat na uvolnění jednotlivých kurtů.

 Provozní doba

Po-Pá

-    9:00  - 21:00 hod.

víkend

-   9:00 – 21:00 hod.

Provoz mimo provozní dobu je nutné v předstihu (18 hodin) zajistit přes rezervační systém.

c)   Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

d)   Nelze-li ze strany správce dodržet smluvený a objednaný čas, je správce povinen tuto skutečnost oznámit uživateli nejméně 1 hodinu před stanoveným časem.

e)   Každý je povinen při zjištění jakékoli závady na hřišti nebo v bezprostředním okolí, toto ihned ohlásit správci nebo jím pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude činěn odpovědným za případnou škodu, která by v souvislosti s tím vznikla.

g)   Každý, kdo hřiště využije, bude používat sportovní potřeby k tomu určené včetně vybavení hřiště. Jiné sportovní potřeby než ty, které tvoří vybavení hřiště, bude instalovat sám a po ukončení sjednané či určené doby je odstraní a uvede hřiště do původního stavu, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

3.      Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

  1. V celém areálu je zakázáno jakékoli jeho znečišťování nebo poškozování
  2. V areálu je zakázáno:

odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, manipulovat ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, používat tretry, ponechat děti do 10 let bez doprovodu rodičů, přemísťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa.

c)   Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

d)   Do areálu je dále zakázán vstup se psy.

e)   Ve sportovním areálu nejsou určena místa, kam lze odkládat odložené věci a ani místa, kam tyto věci lze obvykle odkládat. Každý, kdo věci v areálu odloží, je povinen si jejich ochranu zajistit.

 

4. Cena a platba za použití kurtů

  1. Platba je prováděna nájemcem správci kurtů po ukončení hry a uvedení kurtů do původní podoby.  Správce vydá doklad o zaplacení nájemci.
  2. Po domluvě lze peníze uložit do poštovní schránky na budově sokolovny.
  3. Cena za použití je vyvěšena na kurtech a na internetových stránkách obce Jablůnka.

 

5.      Závěrečná ustanovení

a)   Při nedodržení tohoto provozního řádu je správce oprávněn vykázat z hřiště toho, kdo své povinnosti porušil.

b)   Provoz na hřišti bude zahájen 1. května a ukončen 31. října každého roku. Správce je oprávněn s ohledem na aktuální vývoj počasí zahájení nebo ukončení provozu změnit.

Stejně tak je správce oprávněn v jednotlivých případech změnit denní provozní dobu hřiště podle momentálních podmínek.

c)   Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny v prostoru hřiště a to včetně kontaktu na správce (tel. 728 567 828)  

 

Provozí řád ke stažení zde.