Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ostatní projekty

 

 

Projekt „Dopravní automobil“ a „čtyřkolka“ - vloženo 27.2. 2019

Celková cena dopravního automobilu s přívěsným vozíkem je: 1.439.980 Kč. Z této částky pokryje 450.000 Kč státní dotace od Ministerstva vnitra ČR a 300.000 Kč dotace od Zlínského kraje. Obec Jablůnka tak na toto vozidlo doplatila celkem 689.980 Kč.

Terénní čtyřkolku Gladiator X850 EPS s přívěsným vozíkem Forester X2 nám dodala firma Slobag Group s. r. o., 4kolky Zlín. Terénní čtyřkolka bude sloužit zejména pro záchranu osob v nepřístupném terénu, které budeme moct díky přívěsnému vozíku převést až k sanitce, kdy dosud se tyto osoby vždy musely transportovat ručně. Dále bude možno čtyřkolku využít například i při pátrání po pohřešovaných osobách, ale i při rozsáhlých požárech, jako „motospojku“ pro potřeby naší jednotky a velitele zásahu. V základní výbavě čtyřkolky nalezneme také pracovní naviják a výstražná LED světla modré barvy s reproduktorem a sirénou. Další vybavení ke čtyřkolce (zejména zdravotnický materiál) budeme postupně dokupovat. Celková cena terénní čtyřkolky s přívěsným vozíkem byla: 309.890 Kč. Z této částky pokryjí 95.000 Kč sponzorské dary. Obec Jablůnka tak na tuto čtyřkolku doplatila celkem 214.890 Kč.

Projekt DA + čtyřkolkaProjekt DA + čtyřkolkaProjekt DA + čtyřkolka

Projekt DA + čtyřkolkaProjekt DA + čtyřkolka

Více fotografií naleznete zde.

 

Komunikace do průmyslového areálu - vloženo 27.2. 2019

První část komunikace v délce 1 km byla dokončena na podzim roku 2017. Před prováděním vlastních prací na komunikaci ztížila tuto opravu plynofikace objektů firmy Hajdík s. r. o. a nové rozvody veřejného osvětlení v areálu. Druhá část komunikace v délce 400 m byla započata koncem měsíce září. Problém byl s vedením kanalizace, umístěním vpustí a šachet, protože projektová dokumentace k ním prostě neexistuje. Předání stavby proběhlo na konci měsíce listopadu. Práce probíhaly za plného provozu všech firem v areálu, což bylo velmi náročné jak pro provádějící firmu, tak pro zaměstnance a dodavatele surovin pro výrobu.

 

Oprava obecní stodoly - vloženo 27.2. 2019

Podle sloupů, které jsou z hliněných cihel a kameniva, byla budova postavena již na konci 19. století. Protože již byla v havarijním stavu, bylo rozhodnuto stodolu opravit, aby mohla i nadále sloužit svým účelům. Doposud byla stodola využívána myslivci na uskladnění píce pro krmení zvěře v zimním období a pracovníky obecního úřadu na zazimování techniky a nářadí. Nyní po rekonstrukci bude stodola využívána i jednotkou našich hasičů.

 

Víceúčelové "oranžové" hřiště - vloženo 6. 11. 2017

Obec Jablůnka nechala v roce 2016 vypracovat projektovou dokumentaci a žádost o dotaci. Dne 16. ledna 2017 podala žádost Nadaci CEZ o dotaci o „Víceúčelové hřiště“.

V průběhu měsíce března 2017 bylo provedeno výběrové řízení a na začátku měsíce května byla podepsána smlouva s Nadací CEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na jimi schválený projekt.

Vybudování hřiště bylo podpořeno jednorázovým příspěvkem Nadací ČEZ ve výši 800 000 Kč, zbylou část hradila obec ze svého rozpočtu.

Celkové náklady dle smlouvy činily 2 081 007 včetně DPH.

K předání staveniště proběhlo 18. července 2017 a 21. července 2017 byly práce zahájeny. Stavba byla ukončena 31. srpna 2017.

Více informací naleznete zde.

 

Výměna oken na 20 bytovce č. p. 615 - vloženo 18. 12. 2016

Na výměnu oken čekali obyvatelé 615 již několik let. Jelikož dotace na tuto akci nebyla vypsána, bylo nutné finanční prostředky najít v obecním rozpočtu. Nejvýhodnější nabídku ze 6 firem dodal KSK- -Systém, spol. s r. o. Výměna výplní byla provedena rychle a kvalitně. Věřím, že obyvatelé budou spokojeni, protože by se to mělo projevit i na úsporách energie. Celkové náklady činily cca 660 000 Kč.

 

Rekonstrukce střechy na smuteční obřadní síni - vloženo 18. 12. 2016

V měsíci říjnu jsme započali s opravou smuteční obřadní síně. Oprava střešní krytiny je nutná, protože stávající došková střecha je ve velmi špatném stavu. Po několika konzultacích s odborníky na střešní krytiny jsme se přiklonili k názoru, že bude použita stejná krytina (došek), ale došek umělý. Podle výrobce záruka na krytinu je 30 let a životnost minimálně 50 let. Veškeré laťování na kopuli bylo strženo a nahrazeno novým. Na rekonstrukci se přihlásily dvě firmy. Výhodnější nabídku podala firma Stavitelství střechy, s. r. o. Hranice. Firma byla vybrána i proto, že opravu zahájila ještě v tomto roce. Finanční prostředky budou uvolněny z obecního rozpočtu a budou činit cca 1 252 000 Kč.

 

Lesní cesta Na Lázek - vloženo 18. 12. 2016

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty, která slouží při odvozu dřevní hmoty a její stav je v současnosti nevyhovující pro odvozní techniku. Cesta bude navazovat na síť místních komunikací. V rámci rekonstrukce se bude řešit zpevnění vozovky, vyřešení odvodnění, obnova stávajících propustků a rozšíření oblouků. Délka úseku dotčeného rekonstrukcí je cca 550 m a šířka cesty bude okolo 3 m. Tato část území byla zdevastována při přívalových deštích v roce 1997. Celkové uznatelné náklady činí cca 2 200 000 Kč.

 

Oprava mostků na Lýkovém potoce - vloženo 18. 12. 2016

Předmětem dotačního titulu byla rekonstrukce dvou mostků přes Lýkový potok, jejichž konstrukce po přívalových deštích byla značně narušena. To s sebou přinášelo omezené možnosti na vozovce, která je na nich umístěna. V případě nutnosti povolání integrovaného záchranného systému nebo mimořádné události do této lokality obce by se mohlo stát, že by se propadly. Z tohoto důvodu jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj. Naše žádost byla schválena a v současné době jsou již mostky opravené. Celkové náklady byly cca 1 000 000 Kč a vlastní finanční prostředky činily 302 000 Kč.

 

Úprava horního hřbitova - vloženo 18. 12. 2016

V měsíci září byla provedena úprava horního hřbitova. Úprava spočívala ve vybudování hlavního chodníku a položení elektrického vedení k veřejnému osvětlení. O dotaci jsme požádali Ministerstvo zemědělství. Naše žádost byla schválená. Dotace ve výši 157 000 Kč činila 70 % celkových nákladů. Zbývajících 30 % jsme doplatili z rozpočtu obce. V příštím roce bychom chtěli vybudovat nové oplocení okolo obou hřbitovů. Věřím, že se náš záměr podaří uskutečnit.

 

Velký sál v sokolovně má nový způsob vytápění - vloženo 8. 2. 2016

Od ledna tohoto roku má „Velký sál“ nový způsob vytápění tzv. Tmavé plynové infrazářiče. Tento nový způsob nahradil původní stávající dva „fukary“ ve velkém sále sokolovny.

Pod stropem jsou umístěny 3 ks plynových infrazářičů od výrobce KOTRBATÝ s označením KM 22,5 o délce 8 metrů. Výkon jednoho infrazářiče je 22,5kW a spotřeba zemního plynu je 2,57m3/hod. Přívod vzduchu a odvod spalin je veden přes strop a půdu do venkovního prostoru.

Tmavé plynové infrazářiče pracují na principu uzavřeného systému (tvar „U“ trubice). Tyto zářiče docilují potřebného výkonu spalováním plynu v atmosférických hořácích, odtud jsou spaliny vedeny do sálavých trubic opatřených bezpečnějšími zákryty. Povrchová teploty těchto trubic se pohybuje v rozmezí 180-580°C. Radiální spalinový ventilátor, který je umístěn na konci U-trubice, zabezpečuje dostatečný pohyb horkého vzduchu v trubce a současně odvádí spaliny.

 

Vlastnosti infračerveného záření:

 • infračervené záření se šíří přímočaře, to znamená, že zářiče mohou být použity cíleně
 • infračervené záření se v absorpčním tělese přemění na teplo
 • intenzita záření se zmenšuje čtvercem vzdálenosti mezi zdrojem záření a absorbujícím tělesem.

Infračervené záření proniká vzduchem bez toho, aby odevzdávalo teplo.

 

Hlavní výhody infrazářičů:

 • úspory investic proti „klasickým“ způsobem vytápění
 • úspory provozních nákladů
 • provozní pohotovost
 • možnost místního vytápění podle požadavků
 • nevíří prach
 • snadná obsluha
 • nízká hlučnost
 • možnost regulace.

Současně s montáží tří kusů infrazářičů byl také namontován elektrický rozvaděč pro jejich ovládání. Celková cena dodávky včetně montáže byla 243 000 Kč bez DPH.

SokolovnaSokolovnaSokolovna

SokolovnaSokolovnaSokolovna


 

Úprava chodníků v obci – vloženo 19. 11. 2015

V roce 2014 byla provedena první etapa výstavby chodníku okolo RD pana Šlosárka směrem k základní škole. V listopadu letošního roku došlo k dokončení tohoto chodníku, kterou obec opět prováděla svépomocí vlastními pracovníky, kteří se v letním období starali hlavně o údržbu zeleně. V rámci těchto prací byla provedena opěrná stěna, upravena šachta a položeny obrubníky včetně zámkové dlažby.

Chodník ke škole

V letošním roce obec Jablůnka provedla rovněž opravu chodníku před poštou, kde byla stará nerovná dlažba vyměněna za dlažbu zámkovou a byla provedena úprava okolí pošty, tj. vykáceny nevyhovující stromy a keře a provedeny drobné terénní úpravy.

Chodník u pošty

Nejrozsáhlejší akcí v oblasti chodníků bylo vybudování chodníku na hřbitově v Jablůnce a to v jeho dolní části. V průběhu akce bylo rozhodnuto o osvětlení dolní části hřbitova, přivedení elektřiny k márnici a prodloužení vodovodu. V příštím roce 2016 má obec v plánu provést podobnou úpravu i na horní části hřbitova.

Chodník hřbitov

 

Oprava střechy tělocvičny – vloženo 19. 11. 2015

Obec Jablůnka převzala do svého majetku od TJ Spartak Jablůnka objekt tělocvičny. Již před převzetím se obec podílela na zpracování projektové dokumentace na opravu této budovy.

Po převzetí objektu bylo konstatováno, že v první fázi se musí provést oprava střechy nad objektem. Část střechy směrem k silnici I/57 byla provedena již dříve a funguje bez větších problémů. Největší problémy byly na střeše nad malým sálem, která byla na několika místech v kritickém stavu, proto byly zahájeny práce na odstranění těchto závad. Byly odstraněny všechny stávající vrstvy a provedena nová tepelná izolace, včetně parozábrany, vpustí, odvětrání a konečných hydroizolačních vrstev. Dále byl upraven stávající svod a bylo provedeno nové oplechování atiky. Dále bude provedena v letošním roce rekonstrukce vytápění velkého sálu infrazářiči. V příštím roce má obec Jablůnka v plánu pokračovat s opravou zbytku zastřešení objektu tělocvičny.

Oprava tělocvičny

 

Úprava hřbitovu – vloženo 4. 11. 2015

V měsíci říjnu byla provedena úprava Dolního hřbitova v Jablůnce. Spočívala ve vybudování hlavního chodníku, položení elektrického vedení k veřejnému osvětlení a rozvodu vody. Tuto akci prováděli zaměstnanci obce a na osvětlení se podílel také pan Tichánek, který má v Jablůnce na starosti údržbu a opravu veřejného osvětlení. Příští rok budeme pokračovat ve stejné úpravě na Horním hřbitově.

Pěvně věříme, že s úpravou hřbitova budou naši občané spokojeni, bude jim sloužit a nebude poškozen vandaly.

Hřbitov 1Hřbitov 3

Hřbitov 2

 

Úprava rozvodů vody a ohřevu teplé vody v Základní škole Jablůnka – vloženo 13. 11. 2014

Tato akce byla prováděna pouze z rozpočtu obce Jablůnka bez dotačních prostředků. Celkové náklady byly ve výši 157 228,00 Kč

 

Chodník okolo Mateřské školy směrem k Základní škole - vloženo 8. 11. 2014

V roce 2014 byla provedena první etapa výstavby chodníku, který bude sloužit hlavně pro pohyb žáků školy při cestě do a ze školy. Tato stavba byla zahájena i na podnět školy, z důvodů bezpečnosti žáků ZŠ a ostatních obyvatel, kteří se zde pohybují. Na jaře roku 2015 se bude s výstavbou, kterou Obec provádí svépomocí pokračovat tak, aby tento chodník navázal na chodník (schody) k Základní škole. Součástí toho bude i vyznačení přechodu mezi těmito chodníky.

 

Oprava mostku Cigánov – vloženo 8. 11. 2014

Na rok 2014 je plánována ještě akce „Oprava mostku Cigánov“. Jedná se o opravu havarijního stavu mostku přes Dráhový potok na konci místní části obce Jablůnka Cigánov. Dle projektu je navržena demolice stávajícího zábradlí a provedení dvou nových říms mostku, včetně nového zábradlí. V současné době byly práce zadány na nacenění.