Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povodňový plán

 

Digitální verze povodňového plánu zde

 

Povodňová komise obce Jablůnka na období 2018-2021

 

Předseda: Čeněk Hajný
Zástupce předsedy: Zdeněk Mrlina
Členové: Pavel Michl
  Petr Kochwasser
  Jan Kovář
  František Minarčík
  Bc. Petr Brinček
  Tomáš Bartoň
  Jaroslav Janírek
  Radek Mrlina
  Roman Kheil

 

Hlídková služba:  
Lýkový potok:   Petr Kochwasser, Marek Janírek
Dráhový potok:  Bc. Petr Brinček, Radek Mrlina
Bezejmený potok: Lukáš Hajný, Miroslav Zavřel
Dubčový potok: Radek Juřínek, Roman Kheil
Lipový potok:  Radek Juřínek, Roman Kheil

 

Hlásná služba:   Bartoň Jiří
  Otakar Rott

 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídková služba se organizuje za účelem zabezpečení těch úkolů hlásné povodňové služby, které jsou spojeny s monitorováním povodňové situace na území příslušné obce. Monitorování spočívá v organizovaném, ve stanovených intervalech prováděném, pozorování hydrologických a ostatních jevů provázejících povodňovou situaci, včetně pozorování vodních stavů v hlásných profilech. Pozorování zajišťují členové hlídkové služby – pozorovatelé, kteří podávají zprávy povodňovému orgánu obce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany povodňového orgánu ORP (Vsetín) nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

Předsedou povodňové komise je starosta obce. Povodňová komise obce Jablůnka je podřízena povodňovému orgánu ORP Vsetín. Povodňovou komisi svolává předseda (zástupce předsedy) povodňové komise zpravidla před vyhlášením II. SPA ve správním obvodu obce. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a ORP Vsetín pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise(zástupce předsedy).