Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatky

V roce 2018 se budou platit místní poplatky za vývoz komunálního odpadu od 1.2.2018   do 31.5.2018 a za psy od 1.2.2018 do 30.4.2018 na pokladně OÚ Jablůnka, zde obdržíte    také štítek na popelnici a sáčky na tříděný odpad.

Poplatky z a odpady a psy je možno hradit i přes účet: 4729851/0100, vs 1340 + číslo domu. Pokud uhradíte poplatek na účet   obce, musíte si dojít na OÚ v Jablůnce vyzvednout štítek na   popelnici.  Od 1.6.2018 se nebudou vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepený štítek na rok 2018!

 

 • Místní poplatek z místa

50 kč/den

Jedná se o platbu za užívání obecního pozemku, kde bude umístěna dočasná stavba nebo zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb.(pojízdné prodejny, stánky …)

 

 • Místní poplatek ze psů

(Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka č. 2/2011 s účinností od 1.1. 2012)

Poplatek za kalendářní rok činí:

 • za psa ..... 300 Kč
 • za psa, jehož držitelem je osoba ve starobním nebo invalidním důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu ..... 150 Kč
 • Nárok na úlevy z celkové ceny sazby mají také držitelé psů, kteří bydlí trvale v těchto částech obce:
  Horní paseky, Dolní paseky, lokalita Páleniska, Jablůnecký Vesník
  úleva je ..... 50 Kč.

 

Majitelé psů, kteří mají průkaz ZTP, ZTP/P Obecní úřad zasílá 2 upomínky, třetí upomínka je do vlastních rukou. Poté bude dlužníkovi vystaven platební výměr se základním poplatkem + sankčním poplatkem. Při nezaplacení platebního výměru ve stanoveném termínu se dluh vymáhá soudní cestou. Upozorňujeme, že na obecním úřadě se můžete vždy domluvit a vyšší částky za odpad, hlavně u rodin

Poplatky ze psů jsou splatné do 30. 4. daného roku.

 

 • Poplatky místní

(Zákon č. 565/1990 sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška Obce Jablůnka č. 1/2016 s účinností od 8. 2. 2016)

Roční poplatek za svoz domovního odpadu:

 • osoba trvale hlášená v obci - 400 Kč
 • osoba trvale hlášená v obcí – Horní a Dolní paseky - 250 Kč
 • Osoba hlášena na úřední desce, prokazatelně bydlící v obci - 400 Kč
 • Vlastník rodinného domu nebo bytu na území obce, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba - 400 Kč


Poplatek za svoz domovního odpadu se platí do 31.5. daného roku.

Poplatek se platí hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet(číslo účtu:4729-851/0100, variabilní číslo je číslo popisné). Po úhradě poplatku občan obdrží nový štítek na popelnici, který si na ni nalepí.

Osvobozeni jsou:

1.děti narozené v roce  2018

2. osoba hlášena k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, tj. Jablůnka čp.365, která se prokazatelně na území obce nezdržuje

3. osoba, která se delší dobu jak 6 měsíců zdržuje v zahraničí

4. osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem.

 

Popelnice bez štítků na daný rok, nebudou od 1.6. daného roku vyváženy.

Více informací o poplatku za svoz naleznete zde.

 

Nejčastěji používané správní poplatky na našem obecním úřadě:

 

Evidence obyvatel:

přihlášení občana k trvalému pobytu/starší 15-ti let/ …. 50 Kč

 

Matrika:

ověření podpisu …. 30 Kč

ověření listiny – 1. stránka ….. 30 Kč

vydání druhopisu matričního dokladu /rodné, oddací, úmrtní listy/ ….. 100 Kč

vydání osvědčení o státním občanství /vyřizuje Krajský úřad Zlín nebo Praha/ …. 100 Kč

uzavření manželství na jiném místě, než v obřadní síni …. 1 000 Kč

uzavření manželství s cizincem … 2 000 Kč

vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině … 500 Kč

vydání výpisu z rejstříku trestů/Czech point/ …. 100 Kč

změna příjmení hanlivého nebo dřívějšího …. 100 Kč

změna příjmení v ostatních případech … 1 000 Kč

 

Osvobození od poplatků je podrobně uvedeno ve výše uvedeném zákoně.

 

 • Výše nájmu hrobového místa na hřbitově v Jablůnce a katolickém hřbitově v Pržně.
   
 • jednohrob: 400,-Kč
 • dvojhrob:   800,-Kč
 • urnové místo : 300,-Kč

Nájem za hrobové místo se hradí při založení hrobu a dále 1x za 10 let.

 

 • Stočné za rok 2014:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 20,83 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2015.

 

 • Stočné za rok 2015:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 22,28 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2016.

 

 • Stočné za rok 2016:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 22,72 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2017.

 

 • Stočné za rok 2017:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 22,81 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2018.

 

 • Stočné za rok 2018:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 23,39 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2019.

 

 • Stočné za rok 2019:(platí se OÚ Jablůnka)
 • 24,15 Kč/m3

Splatnost stočného je do 30.6. 2020.

 

 

 • Vodné za rok 2015:(platí se společnosti VAK Vsetín, a. s.)
 • 44,97 Kč/m3

 

 • Vodné za rok 2016:(platí se společnosti VAK Vsetín, a. s.)
 • 45,66 Kč/m3 včetně DPH

 

 • Vodné za rok 2017:(platí se společnosti VAK Vsetín, a. s.)
 • 45,66 Kč/m3 včetně DPH